TRAKIA S.A.

www.trakia.ro
Despre noi
Promotii
Oferta auto
Leasing
Legislatie
Contact
Legislatie       INDEX LEGISLATIE
Print

ORDONANTA Nr. 51 din 28 august 1997
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

 
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 30 august 1997

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing in care o parte, denumita locator, se angajeaza la indicatia unei alte parti, denumita utilizator, sa cumpere de la un tert si sa confere folosinta si posesia unui bun mobil sau imobil, in scopul exploatarii sale comerciale sau pentru consumul final.
Operatiunile de leasing au ca obiect:
      a) utilizarea echipamentului industrial;
      b) utilizarea bunurilor imobile cu destinatie comerciala sau industriala, achizitionate sau construite de o societate de leasing, denumita in continuare societate imobiliara pentru comert si industrie - SICOMI;
      c) utilizarea fondului de comert sau a unuia din elementele sale necorporale;
      d) utilizarea bunurilor de folosinta indelungata si a imobilelor cu destinatie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorului.
Nu pot fi utilizate in sistem de leasing:
      a) bunurile ce fac obiectul unei concesiuni;
      b) inregistrarile pe banda audio si video, piesele de teatru, manuscrisele si brevetele.


ART. 2
Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica poate formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista de bunuri pe care intentioneaza sa le utilizeze, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara.

ART. 3
In scopul finalizarii unei operatiuni de leasing, utilizatorul are dreptul de a-si alege furnizorul, cu exceptia cazului in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor, precum si societatea care va asigura bunul, cu acordul societatii de leasing.

CAP. 2
Obligatiile partilor in cadrul unei operatiuni de leasing

ART. 4
Societatea de leasing, in calitate de locator, este obligata:
      a) sa asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu un furnizor de bunuri contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect bunul care urmeaza a fi utilizat, afara de cazul in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor;
      b) sa incheie un contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta;
      c) sa incheie un contract de leasing cu utilizatorul si sa confere acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
      d) sa confere utilizatorului un drept de folosinta asupra bunului achizitionat;
      e) sa respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing;
      f) sa garanteze pe utilizator de evictiune din partea oricarei persoane fizice sau juridice, care ar pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului utilizat in sistem de leasing.

ART. 5
Utilizatorul se obliga:
      a) sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de vanzare-cumparare si in contractul de leasing;
      b) sa nu incheie un contract de sublocatie privind bunul care i-a fost incredintat, fara acordul societatii de leasing;
      c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa, in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in contractul de leasing; redeventa platita va fi calculata tinand seama de o marja de profit si de amortizarea integrala a bunului sau cel putin a unei parti din valoarea de intrare a acestuia; in acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de parti de comun acord, in functie de natura bunului si valoarea sa de intrare, in conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;
      d) sa suporte cheltuielile de intretinere si sa plateasca primele de asigurare in legatura cu bunul utilizat;
      e) sa isi asume toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a prepusilor sai, ori din cauze fortuite, si sa continue platile cu titlu de redeventa pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
      f) sa apere in raporturile cu terte persoane dreptul de proprietate al societatii de leasing asupra bunului ce face obiectul utilizarii, in baza unui mandat conferit prin contractul de leasing.

ART. 6
In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, societatea de leasing trebuie sa aiba in vedere varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a bunului, daca in contract s-a prevazut un termen de utilizare ce corespunde amortizarii integrale.

ART. 7
Dreptul de optiune constand in achizitia bunului, conform art. 4 lit. e) din prezenta ordonanta, se poate exercita si pana la expirarea contractului de leasing, daca utilizatorul formuleaza o oferta ferma si irevocabila de cumparare.

ART. 8
Drepturile reale ale locatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului sindic, in situatia in care utilizatorul se afla in reorganizare sau lichidare judiciara, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/1995, cu modificarile ulterioare.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, daca utilizatorul se afla in dizolvare si lichidare.

CAP. 3
Raspunderea partilor

ART. 9
In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de vanzare-cumparare sau in situatia in care se afla in stare de lichidare judiciara, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
Societatea de leasing nu raspunde pentru cazul in care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.

ART. 10
Cu exceptia unei prevederi contrare, in cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a redeventei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligatia utilizatorului la restituirea bunului si la plata ratelor scadente si nerambursate, cu daune-interese.
Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redeventei care a ramas de platit pana la expirarea contractului de leasing.

ART. 11
Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduala a bunului, daca a fost amortizat integral, sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing.

ART. 12
In cazul vanzarii bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, pana la expirarea termenului contractual, cumparatorul este legat de aceleasi obligatii ca si vanzatorul, ce ramane garant al indeplinirii acestor obligatii fata de utilizator.

ART. 13
Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesie, societatea de leasing, in calitate de locator, este exonerata de orice raspundere fata de terti, pentru prejudiciile provocate de bunurile ce fac obiectul folosintei si posesiei la utilizator.

CAP. 4
Societati de leasing

ART. 14
Activitatea de leasing este autorizata de catre Ministerul Finantelor pentru societati comerciale, infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
Sunt autorizate sa efectueze operatiuni de leasing:
      a) societatile comerciale care au ca obiect de activitate leasing-ul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinta indelungata si al imobilelor cu destinatie comerciala sau industriala, al imobilelor cu destinatie de locuinta ori leasing-ul fondului de comert sau al unuia dintre elementele sale corporale, denumite societati de leasing generale;
      b) societatile comerciale infiintate de catre societati producatoare de echipament industrial sau bunuri industriale cu destinatie finala, fara a consuma substanta lor, denumite societati integrate;
      c) societatile comerciale care au ca obiect de activitate achizitia sau constructia de imobile cu destinatie comerciala sau industriala, cu scopul utilizarii sau vanzarii lor, denumite societati imobiliare pentru comert si industrie - SICOMI.

ART. 15
In cadrul Ministerului Finantelor se infiinteaza Oficiul pentru operatiuni de leasing, la care societatile de leasing sunt obligate sa se inregistreze in termen de 15 zile de la data la care au obtinut certificatul de inmatriculare.

ART. 16
Societatile de leasing vor transmite anual Oficiului pentru operatiuni de leasing o copie a bilantului financiar-contabil si a contului de profit si pierderi.

ART. 17
La sfarsitul fiecarui an financiar-contabil societatile de leasing vor fi obligate sa constituie din beneficiile realizate un fond de rezerva care sa reprezinte cel putin 10% din capitalul lor social.

CAP. 5
Contraventii si sanctiuni

ART. 18
In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la art. 14, societatea de leasing responsabila nu va mai avea dreptul sa efectueze operatiuni de leasing pana la obtinerea avizului Ministerului Finantelor si va fi obligata la plata unei amenzi reprezentand cel putin 10% din valoarea contractelor perfectate.
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alineatul precedent se fac de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor. impotriva procesului-verbal de constatare, societatea de leasing afectata se poate adresa cu plangere la instanta in raza careia s-a savarsit contraventia, conform legii.

CAP. 6
Publicitatea operatiunilor de leasing in materie mobiliara si imobiliara

ART. 19
Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile, vor fi inscrise in Carte funciara - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliara de la biroul judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.
In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al locatorului, ori schimbari cu privire la situatia juridica reala a bunului, societatea de leasing si utilizatorul trebuie sa procedeze la rectificare in Cartea funciara si la Oficiul Registrului comertului.
Daca formalitatile de publicitate prevazute la alin. 1 si 2 nu au fost indeplinite, societatea de leasing nu poate opune creditorilor sai contractul incheiat cu utilizatorul.

ART. 20
Dispozitiile prevazute la art. 19 se aplica in mod corespunzator si contractelor de leasing care au ca obiect bunuri mobile. in acest caz, la judecatoria in raza careia isi are sediul principal (real) societatea de leasing, se va deschide un registru special pentru inscrierea contractelor de leasing avand ca obiect bunuri mobile. De asemenea, utilizatorul are obligatia de a inscriptiona bunul, in care va include elementele de identificare ale societatii de leasing, inclusiv dreptul de proprietate.

CAP. 7
Dispozitii speciale

ART. 21
Societatile comerciale care efectueaza operatiuni de leasing, precum si societatile comerciale care utilizeaza bunuri mobile sau imobile in sistem de leasing sunt obligate sa inscrie in evidentele lor contabile urmatoarele date:
      a) valoarea bunurilor la momentul semnarii contractului;
      b) suma totala a ratelor aferente contractului intr-un an fiscal, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut in contract reevaluarea periodica a ratelor;
      c) plata amortismentelor; plata acestora se inscrie numai la utilizator;
      d) evaluarea la data inchiderii bilantului contabil a ratelor ramase de rambursat.
Operatiunile vor fi evidentiate in mod distinct, dupa natura bunului inchiriat.

CAP. 8
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 22
Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si in situatia in care o persoana juridica isi vinde echipamentul industrial unei societati de leasing, pentru a-l utiliza in sistem de leasing, cu obligatia de rascumparare.

ART. 23
Echipamentul industrial sau constructiile pot fi utilizate in sistem de leasing de catre mai multe societati comerciale, daca intre acestea s-a incheiat un contract in scopul realizarii unei investitii sau al folosintei lor comune.

ART. 24
Societatile imobiliare pentru comert si industrie - SICOMI care perfecteaza un contract de leasing avand ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea si utilizarea unei constructii, pot conveni urmatoarele:
      a) acordarea dreptului de folosinta sau achizitia terenului pe care se efectueaza lucrarea de catre antreprenor;
      b) achizitia irevocabila a constructiei de catre utilizator la expirarea contractului de leasing.

ART. 25
Bunurile mobile care sunt importate in scopul utilizarii in sistem de leasing se incadreaza in regimul bunurilor admise temporar la import, fara plata taxelor vamale.
In cazul achizitionarii bunurilor importate in sistem de leasing, conform termenului convenit de parti, in baza contractului de leasing, cumparatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea bunului din momentul vanzarii, in baza declaratiei vamale de import definitiv.
In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu si-a exercitat dreptul de optiune privind prelungirea contractului sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, autoritatile vamale vor incasa taxele vamale aferente valorii initiale a bunului in valuta, transformata in lei, la cursul de schimb in vigoare la data constatarii.


PRIM-MINISTRU: VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza: Ministru de stat, ministrul reformei, Ulm Spineanu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare, Valentin M. Ionescu

Ministru de stat, ministrul finantelor, Mircea Ciumara

Print | Sus