TRAKIA S.A.

www.trakia.ro
Despre noi
Promotii
Oferta auto
Leasing
Legislatie
Contact
Legislatie       INDEX LEGISLATIE
Print

REPUBLICARI - ORDONANTA GUVERNULUI Nr.51/1997
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
     (1) Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing prin care, o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
     (2) Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

ART. 2
In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoatele semnificatii:
      a) valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
      b) valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;
      c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator;
      d) rata de leasing reprezinta:
         - in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoare de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;
         - in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante;
      e) leasing financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe din urmatoarele conditii:
         1. Riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing.
         2. Partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
         3. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
         4. Perioada de folosire a bunului in sistem leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat;
      f) leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre conditiile prevazute la litera e).

ART. 3
(1) In cadrul unei operatiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.

(2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

ART. 4
Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista cuprinzand bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara.

ART. 5
In cadrul operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing furnizorul, precum si societatea care va asigura bunul.

CAPITOLUL II
Contractul de leasing

ART. 6
(1) Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente:
      a) partile in contractul de leasing:
         - locatorul/finantatorul;
         - utilizatorul;
      b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
      c) valoarea totala a contractului de leasing;
      d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
      e) perioada de utilizare in sistem leasing a bunului;
      f) clauza privind obligatia asigurarii bunului;

(2) Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
      a) valoarea initiala a bunului;
      b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat;

(3) Partile pot conveni si alte clauze.

ART. 7
Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.

ART. 8
Contractele de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii:
      - la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;
      - in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.

CAPITOLUL III
Obligatiile partilor in cadrul unei operatiuni de leasing

ART. 9
Locatorul/finantatorul se obliga:
      a) sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor;
      b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizatorul, in conditiile expres formulate de catre acesta;
      c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
      d) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
      e) sa ii garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzale contractuale;
      f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.

ART. 10
Utlizatorul se obliga:
      a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing;
      b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa il explateze;
      c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul finantatorului;
      d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul valoric stabilit si la termenele prevazute in contractul de leasing;
      e) sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
      f) sa isi asume pentru intreaga perioada a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare , totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
      g) sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
      h) sa il informeze pe finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert.
      i) sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului;
      j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing.

ART. 11
In cadrul operatiunilor de leasing drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate in contract si nu vor fi limitate la prevederile art. 9 si 10.

ART. 12
In temeiul contractului de leasing utilizatorul are urmatoarele drepturi:
      a) de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie;
      b) de a exercita actiunile posesorii fata de terti;

ART. 13
(1) Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului sindic, in situatia in care utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.64/1995, republicata)
(2) Daca utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alineatului precedent se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

CAPITOLUL IV
Raspunderea partilor

ART. 14
(1) In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing sau daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune interese.
(2) Finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorul.

ART. 15
In cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune interese, daca in contract nu se prevede altfel.

ART. 16
Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza daune-interese in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing.

ART. 17
Daca in timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceelasi obligatii contractuale, ca si vanzatorul care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator.

ART. 18
Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.

CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea societatilor de leasing

ART. 20
(1) Societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
(2) Societatile de leasing sunt societati comerciale care au in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, de 500 milioane lei.

CAPITOLUL VI
Publicitatea operatiunilor de leasing

ART. 20
(1) Societatile comerciale care efectueaza operatiuni de leasing, precum si societatile care utilizeaza bunuri mobile sau imobile in sistem leasing sunt obligate sa inscrie in evidentele lor contabile urmatoarele date:
      a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing;
      b) suma totala a ratelor de leasing aferente contractului intr-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut in contract actualizarea periodica a ratelor;
         - Pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare si de dobanda aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cu actele in vigoare;
         - Pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti si de amortizarea unei parti din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, in conformitate ci dispozitiile Legii 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;
      c) calcului si evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, in cazul leasing-ului operational de catre finantator, iar in cazul leasing-ului financiar de catre utilizator;
      d) evaluarea la data inchiderii bilantului contabil a ratelor ramase de rambursat.
(2) Operatiunile vor fi evidentiate in mod distinct, dupa natura bunului inchiriat.

ART. 21
(1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi inscrise in Cartea Funciara- partea a III-a din registrul cadastral de publicitate imobiliare de la biroul judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv.
(2) In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste sediul utilizatorului sau a finantatorului ori schinbari cu privire la situatia juridica a bunului, finantatorul si utilizatorul trebuie sa procedeze la rectificare in Cartea funciara si la oficiul registrului comertului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii

ART. 22
Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si in situatia in care o persoana juridica isi vinde echipamentul industrial unei societati de leasing, pentru a-l utiliza in sistem leasing, cu obligatia de rascumparare.

ART. 23
Echipamentul industrial sau constructiile pot fi utilizate in sistem leasing de catre mai multe societati comerciale, daca intre acestea s-a incheiat un contract in scopul relaizarii unei investitii sau al folosintei lor comune.

ART. 24
Societatile de leasing care perfecteaza un contract de leasing avand ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea si utilizarea

Print | Sus